Be Chic je nová svěží firma zaměřující se na komplexní změnu image! Spolupracuje s předními odborníky v oboru a ti moc dobře ví, že jen celková harmonie dokáže od základů proměnit vizáž. Be Chic se proto zaměřuje na mnoho aspektů. Nestačí pouze změnit vám účes a způsob líčení, Be Chic chce víc!

Bližší informace o Be Chic a fotografie z realizovaných proměn naleznete na webu www.zmenaimage-bechic.cz

Do soutěže s Dueto.cz ZMĚNA IMAGE-BE CHIC věnovala Balíček Be Chic Exclusive a 3x 50% slevu. Tento balíček obsahuje:

  • vstupní konzultaci
  • kadeřnické služby v salonu Lukáše Kluckého
  • jídelníček na míru od AVIENCLINIC
  • hodina s trenérem v posilovně WORLDCLASS
  • 2 hodiny se stylistkou, nákupní asistence
  • služby vizážistky včetně poradenství
  • profi focení s fotografem (min. 3 fotky)
  • dárkový balíček kosmetiky v hodnotě 900 Kč

Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže upravují úplně a jasně spotřebitelskou soutěž o Balíček Be Chic Exclusive na změnu image (dále jen "soutěž") a jsou také jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

Pořadatel, organizátor a soutežní období

Pořadatelem i organizátorem soutěže je společnost Dueto Online, s.r.o., se sídlem U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČ: 24743283, DIČ: CZ24743283, zapsaná pod značkou C 170629 u rejstříkového soudu v Praze. Soutěž probíhá v období 20. 5. 2011 až 20. 6. 2011. Je zveřejněna na webových stránkách http://dueto.cz a prostřednictvím sociální sítě Facebook.com.

Tato soutěž není sponzorována, schvalována ani spravována či jinak spojena s Facebookem. Vaše osobní údaje poskytujete společnosti Dueto Online, s.r.o., nikoliv Facebooku.

Ceny do soutěže poskytlo Be Chic ZMĚNA IMAGE.

Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže (http://zmenaimage.dueto.cz). Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi prezentován v souvislosti s propagaci soutěže. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, kteří provedou registraci do webové služby Dueto.cz. Mladší 18 let se mohou také soutěže účastnit, avšak úkony za ně musí činit v případě výhry zákonný zástupce. Každý se smí soutěže zúčastnit pouze jednou.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a provozovatele a rodinní příslušníci.

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům soutěže nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Cena

Výherce obdrží následující cenu - Balíček Be Chice Exclusive v hodnotě 9.400 Kč a až pro další 3 osoby může získat poukazy na 50% slevu.

Určení výherce a podmínky získání výher

Výherce bude určen náhodným losem z žen zaregistrovaných na Dueto.cz, které budou mít po ukončení soutěže aktivní profil s fotografií. Následně bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy poskytnuté při registraci. V tento okamžik může výherce označit až tři další osoby (ženy), registrované na Dueto.cz, které dostanou slevové poukazy. Dohodou bude určen způsob předání výhry. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno, příjmení a adresa shodná s údaji vyplněnými při registraci a výhru převzít. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne prokázat či odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, dokud není cena udělena.

Výherce bude zveřejněn nejpozději 30. 6. 2011 00:00 na adrese http://blog.dueto.cz/.

Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě nesprávného uvedení při regisraci nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává organizátorovi dobrovolný souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu obsaženém v zásadách ochrany soukromí pro web Dueto.cz, a to pro účely související s touto soutěží, dále pak s používáním služby Dueto.cz, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb.

b) stane-li se výhercem, dává organizátorovi v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže, předáváním výhry a realizací proměny (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

© Copyright 2011 Dueto.cz - Dueto Online, s.r.o., U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1, IČ: 24743283